Terapia

Terapia edistää toi­min­ta­kykyä, toi­pu­mis­ta tai vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den su­ju­vuut­ta. Keskeistä on kokemusten, voi­ma­va­ro­jen, arvojen ja tu­le­vai­suu­den suuntien tut­ki­mi­nen yhdessä. Kanssani voi tur­val­li­ses­ti käsitellä esi­mer­kik­si mie­len­ter­veyteen, me­ne­tyk­siin, krii­si­ti­lan­tei­siin, riippuvuuksiin, ih­mis­suh­tei­siin, lapsettomuuteen ja van­hem­muu­teen liittyviä teemoja. Ta­paa­mi­set si­säl­tä­vät kes­kus­te­lua sekä sovitusti myös luovaa ja ke­hol­lis­ta työs­ken­te­lyä tai toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua. Sovimme terapian ta­voit­teet ja to­teu­tus­ta­vat aina yhdessä.

Terapian kesto on noin 5-30 kertaa. Toisinaan ker­ta­käyn­ti­kin riittää, tai terapia jatkuu pidempään. Ta­paa­mi­set kanssani ovat esimerkiksi 1-2 kertaa viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Toteutan myös 3-8 kerran suunnitelmallisia ja rajattuja lyhytterapiaprosesseja. Kerron mielelläni näistä lisää! 

Minulle on tärkeää kun­nioit­taa asiak­kaideni omaa toi­mi­juut­ta sekä ih­mis­suh­tei­den ja elämän mo­ni­nai­suut­ta. Panostan dia­lo­gi­seen yh­teis­työ­suh­tee­seen. Terapeuttina olen aktiivinen ja käytännönläheinen. Työskentelyssä sovellan erilaisia kog­ni­tii­vi­sia, rat­kai­su­kes­kei­siä ja per­he­te­ra­peut­ti­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja.

Hinnasto:

Ideaparkin vastaanotolla 45min / 85€ ja 90min / 130 €.

Etäyhteyksin 45min / 65€ ja 90min / 105 € 

Kotikäynnit ja muut tapaamispaikat sovimme aina erikseen. 

Tietoa mie­len­ter­vey­des­tä ja eri te­ra­pia­suun­tauk­sis­ta sekä omahoito-ohjelmia löydät Mie­len­ter­veys­ta­los­ta.

Löydät lisätietoa terapiapalveluistani myös täältä.

"Terapia auttoi jäsentämään suhteemme tilaa, ja löytämään uusia taitoja, joilla päästä eteenpäin."