Koulutus

Teen silloin tällöin myös kou­lu­tuk­sia eri­lai­sil­le työyh­tei­söil­le ja opis­ke­li­ja­ryh­mil­le. Kou­lut­ta­ja­na hyödynnän laajasti am­ma­til­lis­ta taustaani sekä osal­li­suut­ta edistäviä me­ne­tel­miä ja luon­to­ym­pä­ris­tö­jä. Myös etä­kou­lu­tuk­set on­nis­tu­vat.

Kou­lu­tus­ten sisällöt liittyvät esi­mer­kik­si koh­taa­mi­sen taitoihin, mie­len­ter­vey­teen, lastensuojeluun, van­hem­muu­teen, eri­lai­siin psy­ko­so­si­aa­li­sen työn me­ne­tel­miin, arviointi- ja kehittämistyöhön, sote-yrittäjyyteen, työelämään ja joh­ta­mi­seen. Toimin myös luontolähtöisten menetelmien (Green Care) asiantuntijana ja kouluttajana, johon liittyen löydät esittelyni myös Green Care Finland ry:n asiantuntijarekisteristä.

Kou­lu­tuk­se­ni voi olla yk­sit­täi­nen tilaisuus, osa laajempaa ke­hit­tä­mis­kump­pa­nuut­ta, opis­ke­li­ja­ryh­män opin­to­koko­nai­suus tai muu am­ma­til­li­ses­ti ohjattu ryh­mä­pro­ses­si. Näistä kannattaa kysyä hyvissä ajoin, jotta voimme suun­ni­tel­la yhdessä tar­pei­siin­ne parhaiten vastaavan koulutus-/valmennuskokonaisuuden.

"Osaava, rento ja kokeilemaan kannustava kouluttaja."