Tietosuojaseloste

Verkkosivujen käyttö- ja yhteydenottorekisteri (Päivitetty 27.7.2023)

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä:

Soliseva tmi (Y-tunnus: 2783565-7)Idea­par­kin­ka­tu 4, 37570 Lempäälä

Yh­teys­hen­ki­lö: Sirpa Mäkinen, sirpa@soliseva.fi


2 Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus:

Verk­ko­si­vuil­ta tul­lei­siin yh­tey­den­ot­toi­hin vas­taa­mi­nen sekä yhteydenpito ja markkinointi asiakkaille.  Analysointi ja tilastointi.


3 Re­kis­te­rin tie­to­seloste:

Verk­ko­si­vun käyttäjän itse il­moit­ta­mat tie­dot, joita ovat nimi, sähkoposti, puhelinnumero ja muut vapaamutoiset tiedot. Lisäksi tal­len­ne­taan tietojen lä­het­tä­mi­sen ajankohta. Verk­ko­si­vun käyttöä ti­las­toi­daan myös ano­nyy­mis­ti lo­ki­tie­dos­to­jen ja eväs­tei­den avulla siten, ettei niitä yhdistetä edellä mai­nit­tui­hin hen­ki­lö­tie­toi­hin.


4 Verkkosi­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Tällä si­vus­tol­la käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä in­ter­ne­tin käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tal­len­tu­vat esi­mer­kik­si sivuston käyttäjän tie­to­ko­nee­seen tai äly­pu­he­li­meen.

Evästeitä voidaan käyttää internet-selaimen ja -pal­ve­li­men välisen yh­tey­den­pi­don oh­jaa­mi­seen.

Eväs­tei­den käytön voi estää oman selaimen asetuksia muut­ta­mal­la.


5 Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja yh­teys­hen­ki­löl­le, jota sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus. Tie­to­verk­ko ja laitteet on suojattu huo­lel­li­ses­ti. Laitteet si­jait­se­vat lukitussa tilassa, ja ne on suojattu sa­la­sa­noin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.


6 Tietojen säi­ly­ty­sai­ka ja tar­kas­tusoi­keus

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan heti, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Tietonsa luo­vut­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla säh­kö­pos­til­la yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jän yh­teys­hen­ki­löön.

Tiedot luo­vut­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on myös oikeus pyytää korjausta vir­heel­li­siin tietoihin. Kor­jaus­pyyn­tö on esi­tet­tä­vä kir­jal­li­ses­ti yh­teys­hen­ki­löl­le, ja siinä on oltava seuraavat tiedot: nimi, vir­heel­li­set ja korjatut tiedot.