Työnohjaus

Toteutan yksilö-, ryhmä- ja yh­tei­sö­työ­noh­jauk­sia. Työ­noh­jaus voi liittyä esihenkilötyöhön ja asia­kas­työs­tä tai työyh­tei­sös­tä nouseviin teemoihin. Se tukee työ­hy­vin­vointia, työyhteisön toimivuutta, ammatti-identiteettiin liittyviä pohdintoja ja uusien käytäntöjen kehittämistä. 

Viime aikoina asiak­kai­na­ni on ollut muun muassa sote-alan työryhmiä, per­he­hoi­ta­jia, te­ra­peut­te­ja, järjestö- ja han­ke­työn­te­ki­jöi­tä sekä esi­hen­ki­löi­tä ja yrittäjiä. Työ­ot­tee­ni on voimavarakeskeinen, dialoginen ja tai­to­pai­not­tei­nen sekä ilmiöitä jäsentävä ja nä­kö­kul­mia ri­kas­tut­ta­va. Hyödynnän ta­paa­mi­sis­sa erikseen sovitusti myös toi­min­nal­li­suutta, pal­ve­lu­muo­toi­lua ja val­men­nuk­sel­lis­ta otetta.

Työ­noh­jauk­sii­ni liittyy aina arviointi, jossa yhdessä tar­kas­te­lem­me yh­teis­työn laatua sekä työ­noh­jauk­sen hyötyjä ja vai­ku­tuk­sia. Työ­noh­jauk­sis­ta teen kir­jal­li­sen so­pi­muk­sen. Lue Suomen Työ­noh­jaa­jat ry:n suo­si­tuk­set työ­noh­jaa­jan valintaan täältä. Työnohjausten hinta vaihtelee riippuen toteutustavoista, kestosta, sijainnista ja ohjattavien määrästä. Työnohjauksen hintaan lisätään useimmiten alv 24%. 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, olisinko minä oikea työnohjaaja sinulle/teille. Työnohjauksen suunnittelu- ja tutustumistapaaminen 30min Teams-yhteydellä on maksuton.

"Tiimimme tunnetankki tyhjeni työnohjauksessa."