1661104379465_Soliseva_Suikaleet_web_eitaustaa-xi8nei-me.png
1661104536842_ValmiitKantamoinen-8-zwd76b-me.jpg

Terapia- ja työ­noh­jaus­pal­ve­lut
Sirpa Mäkinen

"Taidolla, lämmöllä ja ak­tii­vi­sel­la otteella"
tukea mie­len­ter­vey­teen sekä ih­mis­suh­tei­siin. Rat­kai­su­kes­kei­nen työelämän kehittäjä.

Terapiaa, työ­noh­jaus­ta
ja kou­lu­tus­ta 

Työni perustana toimii ajatus siitä, että suhteella itseen ja muihin on mer­ki­tys­tä. Mielen sisäisiä pro­ses­se­ja, toi­min­ta­mal­le­ja ja ym­pä­ris­töä muok­kaa­mal­la voimme vaikuttaa yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen hy­vin­voin­tiin sekä toi­pu­mi­seen tai sel­viy­ty­mis­kykyyn.

Asiak­kai­ta­ni ovat yk­si­tyi­set ihmiset, parit ja perheet sekä erilaiset työyh­tei­söt, järjestöt, koulutus- ja sote-or­ga­ni­saa­tiot.

Viihtyisä työ­huo­nee­ni sijaitsee Lempäälän Idea­par­kin toisessa ker­rok­ses­sa. Toimin myös etäyh­teyk­sin, asiak­kai­den luona ja luon­to­ym­pä­ris­töis­sä.

Te­ra­pia­pal­ve­lu­ni eivät ole tällä hetkellä KELA -kor­vat­ta­via, mutta niihin voi saada mak­susi­tou­muk­sen tai muuta ta­lou­del­lis­ta tukea. Autan tässä tar­vit­taes­sa. Soliseva on myös re­kis­te­röi­ty­nyt yk­si­tyis­ten so­si­aa­li­pal­ve­lui­den tuottaja.

1661104379465_Soliseva_Suikaleet_web_eitaustaa-xi8nei-me.png
Tehokasta terapiaa etänäkin. 
Sirpa auttoi meitä jä­sen­tä­mään perheemme ja suhteemme tilaa em­paat­ti­ses­ti, mutta aina uuteen haastaen. Ajatukset uusien taitojen op­pi­mi­ses­ta toimivat myös hyvin.
(16v -nuoren vanhemmat 2022)
Tiimimme tun­ne­tank­ki tyhjeni Sirpan työ­noh­jauk­ses­sa. Vahva kokemus asiakas- ja työyh­tei­sö­ti­lan­teis­ta näkyy. Rau­hal­li­nen ja sopivasti he­rät­te­le­vä tyyli saa ihmiset osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun. 
(Sote-puolen han­ke­pääl­lik­kö 2022)
Sirpa on yhtä aikaa niinku joku vil­la­suk­ka­mum­mo ja tiukkis. Hän osas kuunnella ja laittaa ky­sy­myk­sil­lään ajat­te­leen itse. Hyvää myös käy­tän­nöl­li­syys ja lä­hi­pii­rin huo­mioi­mi­nen te­ra­pias­sa. 
(Mies 27v, 2021-22)


Ota yhteyttä

044 293 7773

sirpa@soliseva.fi

Sirpa Mäkinen

sosiaalialan koulutus (Valvira: 25105530007), psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tet­ta­va (perhe- ja pariterapia), työnohjaaja (STOry), kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus, toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja, pedagoginen pätevyys (AmO) ja johtamisen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to


Y-tunnus:  2783565-7